NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Vítejte v multikině sítě CineStar provozované společností CineStar s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, IČ: 264 35 675, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 81978 (dále též jen „provozovatel“). Byli bychom rádi, aby pro Vás i ostatní návštěvníky byla tato návštěva vždy příjemným zážitkem. Proto Vás laskavě žádáme, abyste vzali na vědomí tato pravidla a řídili se jimi:

Návštěvník zakoupením vstupenky nebo vstupem do multikina s platnou vstupenkou na kterékoliv představení kina vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu. Platnou vstupenkou je návštěvník povinen se prokázat u vstupu do multikina a je povinen si ji u sebe ponechat po celou dobu pobytu v multikině

Zakoupená vstupenka platí pouze pro konkrétní filmové představení, konkrétní sál a místo na ní uvedené.  

Návštěvníkům multikina není dovoleno:

 • • kouřit ve všech prostorách multikina, zejména je zakázáno kouřit jakékoliv tabákové výrobky, elektronické cigarety, jakékoliv výrobky, především tabákové, prostřednictvím tzv. bezkouřových elektronických zařízení např. IQOS, vaporizérů apod. (kouřit lze pouze ve vyhrazeném prostoru, pokud je takový v multikině zřízen);
 • vstupovat do prostor multikina s potravinami a nápoji zakoupenými mimo prostory multikina
 • vstupovat do prostor multikina pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
 • přivádět do prostor multikina jakákoli zvířata
 • používat mobilní telefon během filmového představení
 • přecházet z jednoho kinosálu do jiného bez platné vstupenky pro daný kinosál
 • používat únikové východy určené výhradně k evakuaci multikina
 • rušit filmová představení hlasitým hovorem, pískáním a jiným způsobem odporujícím zásadám společenského chování
 • používat fyzické síly, neslušných výrazů a gest nebo výrazů či jakýchkoli projevů hanobících rasu, náboženství nebo etnikum
 • nosit ve všech prostorách multikina střelné zbraně nebo být jinak ozbrojen
 • jakkoli poškozovat majetek multikina, včetně psaní, stříkání sprejem, škrábání, apod.
 • úmyslně poškozovat jakékoli bezpečnostní nebo protipožární zařízení
 • nosit do prostor multikina objemná zavazadla 
 • pořizovat během filmového představení jakékoli zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy na jakékoli zařízení umožňující zhotovení takových záznamů
 • • účastnit se představení, pokud nesplňují věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla dle § 4, písm c) a d) Předpisu č. 496/2012 Sb (Zákon o audiovizi); návštěvníci jsou za tímto účelem povinni prokázat provozovateli multikina CineStar skutečnost, že splňují příslušnou věkovou hranici.

Za nezletilé návštěvníky multikina odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, na jejich plné odpovědnosti je posouzení, zdali je dané filmové představení označené dle § 4, písm a) a b) Předpisu č. 496/2012 Sb (Zákon o audiovizi) za přístupné bez omezení nebo nevhodné pro děti do 12 let, pro nezletilého vhodné či nikoliv. Provozovatel multikina CineStar neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou nezletilému z tohoto důvodu.  

Návštěvníkům multikina se nedoporučuje:

 • • vstup na představení s dětmi ve věku do 3 let vyjma zvláštních představení k tomuto účelu určených („CineStar pro maminky“, „Hvězdná máma“, atd.). V případě že rodič s dítětem ve věku do 3 let navštíví představení, nemá dítě nárok na vlastní sedačku a neplatí žádné vstupné. Dítě starší 3 let platí vstupné a má nárok na vlastní sedačku.
V případě porušení těchto pravidel je provozovatel multikina CineStar oprávněn návštěvníka vykázat z prostor multikina CineStar a návštěvník je povinen na výzvu provozovatele, resp. jím pověřené osoby prostory multikina CineStar opustit. Návštěvník v takovém případě nemá právo na vrácení vstupného. V případě, že návštěvník neuposlechne výzvy provozovatele k opuštění prostor multikina CineStar, provozovatel je oprávněn přerušit nebo zrušit příslušné představení. Návštěvník, který toto přerušení nebo zrušení představení zavinil svým jednáním, nese plnou odpovědnost za takto vzniklé škody..

Důležitá upozornění

 • v případě výpadku počítačové sítě a následné nefunkčnosti pokladen nelze dodržet rezervace, divákům budou prodány náhradní vstupenky
 • •pokud budou některá představení zrušena z důvodů majících charakter vyšší moci, když v příčinné souvislosti dojde zejména k selhání technických zařízení, lze nárokovat vrácení vstupného po předložení vstupenky za zrušené představení; právo na vrácení vstupného lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce od příslušné události;
 • návštěvníci jsou povinni si hned u pokladen přepočítat vrácené peníze, na pozdější reklamace nebude brán zřetel 
 • v případě poškození prostor a vybavení multikina má provozovatel multikina CineStar nárok na náhradu škody
 • v případě, že do 10 minut od plánovaného začátku představení není prodána žádná vstupenka, představení je zcela zrušeno bez možnosti jeho zahájení v pozdějším čase
 • při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků školní (výchovný) dozor, který byl určen vedením školy a diváky do multikina přivedl
 • filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků; diváci odchází z hlediště až po rozsvícení stropního osvětlení, aby tak chránili svou bezpečnost
 • provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků odložené volně v prostorách multikina
 • pro odložení osobních věcí návštěvníků jsou ve vybraných multikinech zřízeny odkladné uzamykatelné skříňky; provozovatel neodpovídá za odložené věci v těchto skříňkách; pro uložení předmětů do skříňky je návštěvník povinen dodržovat pokyny pro uložení předmětů do skříňky
 • v celém prostoru multikina platí zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 - ti let
 • za zakoupené zboží nezletilým návštěvníkům odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, na jejich plné odpovědnosti je posouzení, zdali je zakoupené zboží, včetně propagačních materiálů a reklamních předmětů k filmům vhodné či nikoliv
 • do prostoru multikina je zákaz nošení jakýchkoliv skleněných předmětů
 • v případě, že návštěvník využije k zakoupení točeného nápoje v multikině svůj kelímek, odpovídá za jeho zdravotní a hygienickou nezávadnost výlučně návštěvník, nikoliv provozovatel multikina;
 • nedílnou součástí filmového představení, na které je zakoupena vstupenka, je i reklamní blok v maximální délce 30 minut, který se skládá z komerčních reklamních sdělení a z filmových upoutávek; délka reklamního bloku však není zahrnuta do celkové délky příslušného filmového titulu

Zvláštní (další) pravidla pro sály s 3D digitální projekcí

Každý návštěvník, který navštíví 3D digitální projekci, obdrží na pokladně nebo při příchodu do sálu speciální brýle. Povinností každého návštěvníka je dodržovat níže uvedená pravidla po celou dobu návštěvy multikina.

 • brýle nikdy neskládat, pokud je návštěvník neobdrží od uvaděče rovněž ve složeném stavu, může dojít k jejich nenávratnému poškození
 • v žádném případě nečistit čočky brýlí či se čoček brýlí dotýkat, může dojít k nenávratnému poškození jejich citlivého povrchu
 • v případě nečistoty na brýlích či jakékoliv jiné závady nebo poškození se obrátit výlučně pouze na personál kina
 • brýle vždy při odchodu ze sálu vrátit uvaděči, a to i při odchodu během představení na toaletu nebo pro občerstvení, pokud se jedná o sály bez stálé přítomnosti služby uvaděče, odevzdat po představení brýle na předem určeném místě (vhodit do připravené nádoby nebo předat určenému pracovníkovi multikina na jeho výzvu) 
V případě poškození brýlí může být společností CineStar vymáhána vzniklá škoda.
 

Společnost CineStar s.r.o jako provozovatel multikin CineStar nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za případné zdravotní problémy velmi citlivých jedinců při návštěvě 3D projekce (nevolnost, bolení hlavy, únava očí apod.)

 

V Praze dne 1.10.2019

 

CineStar s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, IČ: 264 35 675, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 81978                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sledujte nás