Tato příloha k platnému Návštěvnímu a provoznímu řádu multikin CineStar vydaného a zveřejněného k 1.10.2019 doplňuje povinnosti návštěvníků multikin v návaznosti na aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajských hygienických stanic k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. 

V případě rozporu této přílohy s Návštěvním a provozním řádem, mají přednost ustanovení této přílohy.

Návštěvník zakoupením vstupenky nebo vstupem do multikina s platnou vstupenkou na kterékoliv představení vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu včetně příloh. Platnou vstupenkou je návštěvník povinen se prokázat u vstupu do multikina a je povinen si ji u sebe ponechat po celou dobu pobytu v multikině.

Zákazníkům se zakazuje pohyb a pobyt ve všech prostorách multikina po celou dobu návštěvy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Zákaz se nevztahuje na:

a) dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

b) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,

c) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

d) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo roušku, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.Návštěvníci multikina jsou dále povinni

respektovat všechny pokyny a upozornění pracovníků multikina na dodržování mimořádných hygienických a organizačních opatření V Praze dne 10.02.2022
 

Jan Bradáč

Ředitel společnosti CineStar, s.r.o.

Sledujte nás