Tato příloha k platnému Návštěvnímu a provoznímu řádu multikin CineStar vydaného a zveřejněného k 1.10.2019 doplňuje povinnosti návštěvníků multikin v návaznosti na aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajských hygienických stanic k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

V případě rozporu této přílohy s Návštěvním a provozním řádem, mají přednost ustanovení této přílohy.

Návštěvník zakoupením vstupenky nebo vstupem do multikina s platnou vstupenkou na kterékoliv představení vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu včetně příloh. Platnou vstupenkou je návštěvník povinen se prokázat u vstupu do multikina a je povinen si ji u sebe ponechat po celou dobu pobytu v multikině.

Do multikin se povoluje vstup pouze těm návštěvníkům, kteří splňují tyto podmínky:

a) absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o

i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo

ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo

b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo

c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

b) byli očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, nebo

c) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Výjimku z výše uvedených podmínek mají děti do 12 let věku.

Vstup do multikin nelze povolit návštěvníkům prokazujícím se negativním výsledkem rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování anebo antigenního testu provedeného v odborné laboratoři.

Všichni návštěvníci po celou dobu návštěvy kina musí mít nasazenu ochranu horních a dolních dýchacích cest třídy FFP2 nebo KN95 s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.

Každý návštěvník má k dispozici ve vstupu do kina a na toaletách označenou desinfekci rukou.

Veškerý náš personál je důkladně proškolený, při příchodu na směnu je kontrolován jeho zdravotní stav, používá respirátory FFP2 a v případě prodeje občerstvení i ochranné rukavice. Průběžně jsou desinfikovány všechny kliky, madla, zábradlí, prodejní pulty, platební terminály apod.

Každý den je prováděn pravidelný úklid všech veřejných prostor kina virucidními úklidovými prostředky.

Prosíme o udržování minimálních 2metrových rozestupů ve frontách u pokladen a v celém prostoru foyer multikina vyjma partnerů a rodinných příslušníků. Fronty u pokladen jsou organizovány tak, aby byly umožněny dostatečné rozestupy a ty jsou vymezeny podlahovým značením.

Využijte maximálně bezkontaktních způsobů plateb.

Pro likvidaci jednorázových hygienických prostředků jako jsou roušky, rukavice apod. používejte označený odpadkový koš.

Prosíme respektujte všechny pokyny a upozornění pracovníků multikina na dodržování mimořádných hygienických a organizačních opatření. Vše je organizováno v zájmu bezpečnosti a zdraví každého našeho návštěvníka

V Praze dne 22.11.2021.

Jan Bradáč,

ředitel společnosti CineStar, s.r.o.

Sledujte nás